Në Gjermani po rritet pabarazia sociale

Një raport i Këshillit të Evropës mbi politikën sociale të Gjermanisë nuk i jep vendit një notë e mirë. Në raport Këshilli i Evropës bën thirrje për më shumë përpjekje për të luftuar varfërinë, problemet me të pastrehët dhe personat me afësi të kufizuara.

Niveli i lartë i varfërisë dhe disavantazhit social është në disproporcion me pasurinë e vendit, thuhet në raport. Komisionerja e Këshillit të Evropës për të Drejtat e Njeriut, Dunja Mijatovic, përshëndeti masat e marra nga qeveria gjermane, si reformimi i sistemit social për ta bërë atë më të aksesueshëm, për të rritur përfitimet e sigurimeve shoqërore dhe për të ofruar më shumë mundësi trajnimi për të papunët. Megjithatë nevojiten përpjekje të mëtejshme për të luftuar „pabarazinë në rritje“.

Cani Travel

Lufta kundër racizmit

Varfëria është një problem i madh, veçanërisht për fëmijët, të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara. Nevojiten hapa vendimtarë për të thyer ciklin e varfërisë së fëmijëve, thuhet në raport. Edhe të drejtat e fëmijëve duhet të forcohen dhe të koordinohen me një autoritet qendror. Ndryshe nevojat e fëmijëve dhe të rinjve do të anashkaloheshin në vendimet politike – si për shembull gjatë pandemisë së koronës. Gjithashtu, duhet të ndërmerren veprime kundër shkallës së lartë të varfërisë në mesin e të moshuarve. Prandaj, vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet racizmit në rritje, i cili ka potencialin të minojë kohezionin social dhe të destabilizojë institucionet demokratike, thotë raporti.

Nga Berlini u tha se qeveria federale „aktualisht po punon për një strategji të re“ me një „qasje gjithëpërfshirëse“ që duhet të përfshijë qasje „represive“ dhe „parandaluese“. „Luftimi i fenomenit të të pastrehëve me të gjitha mjetet“ tregoi për rritjen e numrit të personave që nuk kanë kulm mbi kokë. Mijatovic është e shqetësuar. Për fat të keq, ekziston vetëm një njohje e kufizuar e së drejtës për strehim si një e drejtë njerëzore për të gjithë. Për të parandaluar dhe eliminuar të pastrehët, nevojiten masa gjithëpërfshirëse dhe afatgjata. Gjermania duhet të përdorë të gjitha mjetet në dispozicion, duke përfshirë ndërhyrjet në tregun e banesave dhe ndryshimet në tregun e banesave.

Shqetësimet e autoriteteve

Qeveria federale deklaroi se ajo është dakord me „shqetësimet e Komisionerit në lidhje me numrin në rritje të njerëzve të pastrehë në Gjermani“. Në të njëjtën kohë, thuhet se për herë të parë është vendosur që të miratohet një plan kombëtar veprimi për tejkalimin e problemit të të pastrehëve. Plani synon të ndihmojë në kapërcimin e të problemit të të pastrehëve deri në vitin 2030.

(DW)