Kategoritë e tatimeve

Shkalla e taksave në Gjermani ndryshon ndërmjet 14% dhe 42%. Shkalla e taksës që duhet të paguani varet nga faktorë të tillë si të ardhurat tuaja të tatueshme, ose nëse jeni beqar, i martuar apo keni një partner.

Kjo është arsyeja pse ka edhe kategori të ndryshme tatimore dhe ne do të shpjegojmë më poshtë se si mund të kuptoni në cilën klasë tatimore jeni ju, sa taksë duhet të paguani dhe si mund të ndryshoni klasën tuaj të tatimeve.

Cani Travel

Në Gjermani ka 1-6 klasa të tatimeve. Së pari do të shpjegojmë se cilat janë dallimet mes tyre:

Kategoria tatimore 1

Të gjithë personat që jetojnë vetë i takojnë këtij grupi të taksave. Këtu përfshihen edhe të gjithë personat që nuk janë të martuar ose nuk janë më të martuar, d.m.th. gjithashtu të gjithë që janë të divorcuar ose që janë vejanë dhe vejushë.

Në kategorinë tatimore 1, si në çdo kategori tatimore, ekziston baza e lejuar e të ardhurave deri në të cilën nuk paguhet tatim. Në vitin 2020 kjo është shuma deri në 9.408 €. Përveç kësaj, në kategorinë tatimore 1 ekziston edhe një ndihmë për fëmijë. Kjo është 7.812 € në vit. Kjo do të thotë se nëse keni një fëmijë dhe jeni në kategorinë tatimore 1, shuma nga 7,812 € nuk llogaritet për të ardhurat e tatueshme. Ekziston gjithashtu mundësia e marrjes së shtesës për fëmijë, dhe kjo është 204 € në muaj për fëmijën e parë. Për të kuptuar se cil opsion është më i përshtatshëm, këtu mund të gjeni më shumë informacione.

Kategoria tatimore 2

Të gjitha personat që janë prindër vetë-ushqyes i takojnë këtij grupi tatimor. Kjo do të thotë që prindi i vetëm duhet të jetojë me të paktën një fëmijë që i nënshtrohet ligjit tatimor. Cilat janë kushtet për t’u përfshirë në kategorinë tatimore 2?

– Duhet të keni të paktën një fëmijë të mitur që jeton në shtëpi, i cili ka të drejtë për ta marrë ndihmë për fëmijë.

– Asnjë person tjetër i rritur që mund të veprojë si një kujdestar ligjor shtesë nuk mund të jetojë në shtëpi.

Kjo do të thotë që prindi i vetëm duhet të jetojë me të paktën një fëmijë që i nënshtrohet ligjit tatimor.

Kategoria tatimore 2 është tërheqëse sepse këtu merrni një lehtësim të taksave për prindërit e vetëm. Kjo është një shtesë që merret në bazë të e lejimit themelor të taksës (9,408 €) dhe kompensimit të taksës së fëmijëve (7,812 €). Kjo arrin në një shtesë (1,908 €). Për secilin fëmijë tjetër, shuma rritet për 204 €. Të gjitha shumat janë për një vit.

Kategoria tatimore 3

Në kategorinë tatimor 3, si dhe në kategoritë 4 dhe 5, përfshihen vetëm personat e martuar. Kategoria tatimore 3 është e mundur vetëm në kombinim me kategorinë tatimore 5. Njerëzit që fitojnë më shumë zakonisht zgjedhin kategorinë tatimore 3, kurse ata që kanë paga më të vogla zgjedhin kategorinë 5. Në parim, taksat më të vogla paguhen në kategorinë tatimore 3, ndërsa në kategorinë e taksave 5 ka pagesa shumë të larta. Nëse duhet të zgjedhni kategorinë e taksave 3/5, 5/3 ose 4/4 varet shumë nga fitimet tuaja. Kategoria tatimore 3/5 ose 5/3 duhet të zgjedhet nëse një person fiton dukshëm më shumë se tjetri. Parimisht thuhet se personi që kontribuon 60% ose më shumë në të ardhurat totale duhet të zgjedhë kategorinë e taksave 3 dhe personi tjetër automatikisht hyn në kategorinë e taksave 5.

Kategoria tatimore 4

Ky grup tatimor zakonisht zgjedhet kur të dy njerëzit fitojnë përafërsisht të njëjtën shumë. Grupi tatimor 4 është pothuajse identike me grupin tatimor 1 për sa i përket zbritjeve, me përjashtim të ndihmës për fëmijë. Kjo është 7,812 € në kategorinë tatimore 1 dhe vetëm 3,906 € në kategorinë tatimore 4. Në këtë rast, përjashtimi nga taksat u ndahet në mënyrë të barabartë të dy prindërve.

Kategoria tatimore 5

Këtë grup tatimor, si grupet e taksave 3 dhe 4, mund të zgjedhin vetëm njerëzit e martuar. Partneri me të ardhura më të larta zgjedh grupin tatimor 3 dhe partneri me të ardhura më të ulëta zgjedh grupin tatimor 5. Njerëzit nga kjo kategori tatimore paguajnë shuma mjaft të larta krahasuar me kategoritë e tjera të taksave, por sipas rregullit të përgjithshëm, nëse një person kontribuon 60% ose më shumë ne të ardhura totale, mund të jetë e vlefshme të zgjedhen klasat 3 dhe 5. Në grupin e taksave 5, për dallim nga grupet e tjera të taksave, nuk ka asnjë lehtësim kur është fjala për pjesën e të ardhurave që nuk i nënshtrohen tatimit, si dhe për shtesat e fëmijëve. Kjo i jepet vetëm bashkëshortit në kategorinë tatimore 3.

Kategoria tatimore 6

Kjo kategori tatimore është menduar për punonjësit me 2 ose më shumë punë. Nëse personi me punën e dytë fiton më shumë se 450 € në muaj, kjo tatohet me kategorinë 6 të taksave. Në këtë grup tatimor, shumat që duhet të paguhen janë veçanërisht të larta. Shtesat e mëposhtme nuk ekzistojnë: shtesa themelore, shtesa për fëmijë, shtesa për punonjës dhe shtesa për shpenzime speciale. Nëse keni dy punë, atëherë jeni gjithmonë në dy kategori tatimore, dhe njëra prej tyre është kategoria tatimore 6. Këtu nuk ka rëndësi nëse jeni i martuar apo keni fëmijë.

Minijob

Nëse një person ka një mini-punë (minijob), pra nëse fitimet e tij nuk kalojnë 450 € në muaj, atëherë ai nuk duhet të paguajë tatime. Kjo vlen edhe nëse ky person ka tashmë të ardhura të rregullta dhe përveç kësaj ka edhe një minijob si punë të dytë. Ai paguan vetëm tatimet mbi të ardhurat nga puna e parë.

Me deklarimin e tatimeve mund t’ju kthehen paratë

Pavarësisht se në cilën kategori tatimore jeni ose nëse jeni duke bërë vetëm një minijob, gjithmonë ia vlen të paraqisni një deklaratë tatimore. Një nga opsionet më të thjeshta dhe më të pakomplikuara është të bëni këtë me shërbime si smartsteuer .
Me këto shërbime mund të paraqitni lehtësisht të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet për nje vit dhe më pas do të merrni një shumë që do t’ju kthehet nga Zyra e Tatimeve. Kjo është mesatarisht 1069€. Nëse dëshironi të paraqisni deklaratën tuaj tatimore, ofruesi do ta bëjë këtë dhe kjo do t’ju kushtojë vetëm 34,99 €. Krahasuar me kostot e një këshilltari tatimor, kjo është vetëm një pjesë shumë e vogël e asaj që do t’i paguanit atij. Ju mund të plotësoni formularin falas dhe më pas do të merrni një shumë që mund të rimbursohet. Ju duhet të paguani 34,99 € vetëm kur doni të dorëzoni deklaratën tatimore.

Sipas mendimit tonë, kjo është shumë më mirë dhe ne i përdorim gjithashtu këto shërbime. Klikoni poshtë për të kontaktuar me faqen e smartsteuer. 
Klikoni këtu (Hier klicken um zu smartsteuer zu kommen)